Kwizut Logo
Kwizut Logo

Algemene voorwaarden & Spelregels

1 Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

1.2 De organisatie van dorpskwiz Beek en Donk is volledig in handen van Stichting Kwizut hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

1.3 Door u aan te melden voor Kwizut verklaart u volledig kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op dorpskwiz Beek en Donk, waaronder dit reglement. Met het deelnemen aan de dorpskwiz gelden alle regels dus als te zijn geaccepteerd.

1.4 In geval van nood is de organisatie te bereiken op 06-81469779 (Geert Heesakkers)

Dit is natuurlijk geen hulplijn, er worden geen hints of antwoorden verstrekt!

1.5 Indien er tijdens de dorpskwiz vragen binnen komen die we niet hebben voorzien, maar waarvan het antwoord belangrijk is voor alle deelnemers, zullen wij tijdens de dorpskwiz eventueel aanvullende instructies doorgeven via Whatsapp naar het opgegeven telefoonnummer bij inschrijving.

2 Teams

2.1 Voor deelname aan Kwizut gelden geen beperkingen voor het aantal deelnemers per team. De kwiz wordt gemaakt voor een groepsgrootte van +/- 10 personen.

2.2 Elk team heeft één van de teamleden toegewezen als teamleider. Deze heeft zijn of haar gegevens ingevuld op het inschrijfformulier. De organisatie voert alle communicatie met een team uitsluitend met de teamleider en het opgegeven telefoonnummer of emailadres bij inschrijving.

2.3 Er is geen minimale of maximale leeftijd voor deelname aan Kwizut in een team, met uitzondering van de teamleider.

2.4 De teamleider is minimaal 18 jaar oud.

3 Deelnemen aan Kwizut

3.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team. Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op IBAN NL87RABO0161909531, ten name van Stichting Kwizut, onder vermelding van de teamnaam en teamleider.

3.2 De organisatie heeft een kwizboek samengesteld waarin alle vragen en opdrachten voor Kwizut zijn opgenomen. Voor ieder team is er één exemplaar beschikbaar. Deze wordt overhandigd aan de teamleider bij aanvang van de dorpskwiz.

3.3 Ieder team kiest een crisiscentrum op een zelfgekozen locatie. Vanaf deze plek spelen zij de dorpskwiz. Wees strategisch en oplettend met het uitzoeken van een geschikte locatie.

3.4 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring, vandalisme en dergelijke. Houd rekening met je omgeving en respecteer elkaar.

3.5 Niet naleving van de spelregels leiden tot uitsluiting van deelname, een en ander ter beoordeling van de organisatie.

3.6 In geval van uitsluiting van deelname of voortijdige afmelding is er geen teruggave van het inschrijfgeld van toepassing.

4 Inleveren van het Kwizboek

4.1 Het ingevulde kwizboek moet op de dag van de kwiz om 23:00 uur door de teamleider worden ingeleverd bij de daavoor opgegeven locatie

4.2 Bij het inleveren wordt de tijd op de klok van de organisatie als de juiste tijd gehanteerd. Teams die hun kwizboek na 23:00 uur inleveren, zullen hiervoor punten in mindering krijgen. Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat de organisatie anders beslist.

4.3 Naast het inleveren van het kwizboek zijn er punten te verdienen door het inleveren van een aantal andere zaken. Stop alle losse onderdelen in een kwizutbox. Zorg ervoor dat op de doos duidelijk uw teamnaam en teamnummer leesbaar is.

Losse onderdelen die te groot zijn voor de doos mogen apart ingeleverd worden. Zorg er ook in dat geval voor dat u ook deze onderdelen duidelijk (en stevig) voorziet van teamnaam en teamnummer.

5 Puntentoekenning, uitslag

5.1 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het kwizboek eenduidig, op de juiste plaats (in het antwoordvak op de antwoordbladen) en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.

5.2 Bij het inleveren moet het kwizboek compleet zijn. Daarnaast moeten alle pagina’s in de juiste volgorde in de map aanwezig zijn. De pagina’s moeten origineel zijn en de map mag dus geen kopieën bevatten.

5.3 De gegeven antwoorden worden door de organisatie na afloop van de kwiz op hun juistheid beoordeeld en voor elk goed antwoord of goed uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend.

5.4 Er zullen altijd twijfelachtige antwoorden worden gegeven waarover valt te discussiëren of dit goed of fout is. Deze discussie wordt niet met deelnemers gevoerd. De organisatie beslist in dit geval. Dit besluit is bindend.

5.5 Bij een gelijk aantal punten is het team dat als eerste het kwizboek heeft ingeleverd de winnaar.

5.6 De uitslag van Kwizut 2022 wordt bekend gemaakt tijdens de feestavond op zaterdag 14 januari 2023. Deze uitslag van Kwizut 2022 is bindend en staat niet ter discussie.

6 Sponsoren

6.1 Eventuele sponsoren hebben geen invloed op kwizvragen dan wel opdrachten. Echter heeft ieder sponsor wel het recht om zelf een vraag te formuleren.

6.2 Indien er in het kwizboek verwezen wordt naar bedrijven is dit volledig belangeloos en willekeurig.

7 Tenslotte

7.1 Dit reglement kan te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd door de organisatie. Bijvoorbeeld als er onvolledigheden, tegenstrijdigheden en/of onoplosbare situaties ontstaan.

7.2 Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Kwizut.

7.3 Deelnemen aan Kwizut is geheel op eigen risico.

7.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel beeld- en/of fotomateriaal voortvloeiend uit Kwizut via de website en / of social media openbaar te stellen voor publiek.

7.5 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

7.6 In geval van uitsluiting of diskwalificatie door de organisatie, zal het betreffende team het inschrijfgeld niet retour ontvangen.


© Stichting Kwizut - Algemene voorwaarden en spelregels
Website gemaakt door: Co Verhoeven Media & Design